ANYAKÖNYVI HIVATAL

Találatok: 5069

Anyakönyvezés Magyarországon

Az anyakönyv az a hatósági nyilvántartás, amely közhitelűen tanúsítja a benne feljegyzett adatokat, illetőleg azok változásait. Az anyakönyvbe történő adatok bevezetésének hivatalos rendje az, hogy az anyakönyvbe csak jogszabályban meghatározott adatok vezethetők be, meghatározott formában és eljárás szerint. A születési, a házassági és a halotti anyakönyvbe kizárólagosan az erre feljogosított hivatalos személy, azaz az anyakönyvvezető végezhet bejegyzést.

Szinte az emberiség létével egyidős az a törekvés, hogy a kisebb nagyobb emberi csoportok, közösségek tagjait nyilvántartsák. Magyarországon a rendszeres adatnyilvántartás a római katolikus egyház 1563-as tridenti zsinatának döntése alapján kezdődött el. Ez időtől kezdve a plébániák négyféle anyakönyvet vezettek. Hasonló anyakönyvek vezetését hamarosan más egyházak lelkészei is megkezdték. 1827-től kezdve az államilag elismert egyházaknak két példányban kellett vezetni az anyakönyveket. A másodpéldányt az illetékes törvényhatóság levéltárában őrizték meg. A 19. század végére a vallási érdekkülönbségekből egyre több súrlódás, sérelem halmozódott fel. A Szapáry Gyula gróf vezette kormány úgy döntött, hogy a parlament elé terjeszti javaslatát az állami anyakönyvezés megteremtéséről.

A szükséges törvénytervezetek ellen foglalt állást I. Ferenc József császár és király (az egyházak, valamint a Vatikán is), akinek a jóváhagyása nélkül nem kerülhetett az országgyűlés elé törvényjavaslat. Az 1894. évi XXXIII. törvénycikk, amely az állami anyakönyvezést elrendelte, 1895. október 1-jétől kötelező lett. Az anyakönyvezés rendszerében végbemenő változások miatt a továbbiakban négy anyakönyvi jogszabály is megszületett. A tanácsrendszert felváltó önkormányzati közigazgatási szisztémában, az anyakönyvek vezetése, az anyakönyvi ügyintézés, a polgármesteri hivatalok feladatköre lett. Az állami anyakönyvezés bevezetése óta eltelt több, mint száz esztendő tapasztalatai egyértelműben bebizonyították az egykori parlament eljárásának helyességét, az európai polgári államok e téren követett gyakorlatához való felzárkózás szükségességét.

Az állami anyakönyvezés Magyarországon

Az állami anyakönyvezés azonban nem terjedt ki a Magyarországgal perszonálunióban lévő Horvát-Szlavonországra, de érvényes volt a Fiumei Kormányzóság területén. Az anyakönyvek vezetése az anyakönyvi kerületek székhelyén történt. Az anyakönyvvezetőket és helyetteseiket az illetékes önkormányzat közigazgatási bizottsága véleményének meghallgatása után a belügyminiszter nevezte ki. Az anyakönyvvezetők jogot kaptak a házasságkötések törvényi előfeltételeinek megvizsgálására, a házasságkötések lebonyolítására. Akkor anyakönyvvezető lehetett lelkész és rabbi kivételével minden nagykorú férfi, ha rendelkezett megfelelő iskolai végzettséggel vagy képzettséggel. Már akkor is rögzítette a törvény, hogy az anyakönyvvezető saját magára, feleségére, gyermekére és szüleire vonatkozó adatokat nem rögzíthetett. Ezt kis mértékben módosította az 1904. évi XXXVI. törvénycikk, amely kimondta, hogy a városok mellett minden nagyközség, egy-egy körjegyzőség is önálló anyakönyvi kerületet alkotott. A községekben az anyakönyvvezető feladatait a jegyző, az anyakönyvvezető helyettesét, pedig a jegyzősegéd vagy az aljegyző láthatta el.

A jogszabályok az anyakönyvek vezetése tekintetében mintának a Franciaországban érvénysülő centralizált (központosított) rendszert tekintették, amelyet Belgium, Németalföld, Németország, Svájc és más európai államok is átvettek. Kidolgozták az anyakönyvi munka megindításához szükséges nyomtatványokat. Az országot anyakönyvi kerületekre osztották. Az anyakönyi kerületek egy része egy-egy települést, vagy annak kisebb részét, másik csoportja pedig több kisebb nagyobb községet egyesített magában. maximum 3.000-es lélekszámig. A kialakításuknál figyelembe vették a közlekedési viszonyokat.

Az állami anyakönyvek vezetésével kapcsolatos feladatokat mindig a helyi közigazgatás szerveihez kapcsolták. A hivatalos állami anyakönyvezés 1895. október 1-jén indult meg. Ekkor bízták meg a magyar követségek és konzuli hivatalok vezető tisztségviselőit a házasságkötésben való közreműködés jogával és a magyar anyakönyvvezetői hatáskörrel.

Az állami anyakönyvezés belügyminisztériumi irányítása Bácsgyulafalván Trianonig

Az állami anyakönyvezés elkezdésekor a Belügyminisztériumban megszervezték a központi anyakönyvi ügyosztályt, amelynek hatásköre az állami anyakönyvek vezetésére vonatkozó valamennyi kérdésre kiterjedt. 1897-től megszervezték az önálló állami anyakönyvi főosztályt. A dualizmus korában az anyakönyvvezetés felső szintű irányítása mindvégig megőrizte önálló szervezeti kereteit. Az I. világháborút követően, az ország jelentékeny részének elveszítése döntően érintette az állami anyakönyvezést. Az anyakönyvek egy része az utódállamokhoz került.

Anyakönyvezetés Bácsgyulafalván a régi Jugoszlávia alatt

Abban a korszakban az anyakövvezést szerb írásmóddal és ciril betűkkel végezték. A magyar vezeték és utónevek ciril írásmódja megnehezítette a munkát. Azokban az években sok magyar vezetéknevet szlávosítottak útóneveket pedig kizárólag szláv nyelven írtak az anyakönyvbe.

Magyar anyakönyvezetés 1941-1944

Áprilisban bevonult a magyar hadseg Bácsgyulafalvára, a magyar adminisztráció felállása után ismét magyar anyakönyvbe és magyarul írásmóddal folyt az anyakönyvezetés. Nem sokáig tartott ez a korszak, mert a háború végeztével bevonuló partizán seregek jelezték, hogy a falu ismét a délszláv állam részévé vált.

Anyakönyvezés a II. világháború után

A háború végeztével Jugoszlávia anyakönyvezése az állam nyelvén folyt. A nevek használata és az írásmód ismételten szerb-horvát nyelven történt.

Anyakönyvi hivatal napjainkban Bácsgyulafalván

Jeleleg az anyakönyvezető feladatkört Mándity Rózsa közgazdász, diplomás anyakönyvezető tölti be. Jelenleg is az anyakönyvezés szerb nyelven ciril írásmódban történik. A település első anyakönyve is a helyi hivatalban található. A hivatal minden munkanapon, délelőtt várja az ügyfeleket.

Elérhetőség: +381-25/864-001 telefonszámon.

 

 

Info
Bácsgyulafalvi Televízió

Bácsgyulafalvi TelevízióBácsgyulafalvi Televízió

Bácsgyulafalvi TelevízióBácsgyulafalvi Televízió

Bácsgyulafalvi TelevízióBácsgyulafalvi Televízió
Menü
Időjárás